0

ORGANI DRUŠTVA

ZBOR ČLANOV
Zbor članov je najvišji organ društva. Zbor članov sestavljajo člani društva.
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijske, operativne, administrativne  in strokovno tehnične zadeve društva.  Upravni odbor  sestavljajo: predsednik, trije podpredsedniki, sekretar in njegova namestnika ter predsednika odborov.
ČASTNO RAZSODIšČE
Častno razsodišče razpravlja o pobudah za uvedbo postopka zoper člane društva zaradi kršitev Statuta društva.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora, uresničevanje sklepov zbora članov, zakonitost poslovanja, uresničevanje programa dela društva, uresničevanje pravic članov in stalno nadzira finančno poslovanje društva.
ODBORI DRUšTVA
Odbori društva so kot oblika dela organizirani po interesni dejavnosti. Ustanovi jih zbor članov na pobudo članov društva. Odbori niso pravne osebe in  delujejo v skladu s statutom društva.
V okviru društva delujejo: Odbor Letalske  policijske enote,  Odbor Maneverske strukture narodne zaščite in Odbor za šport.
 
UPRAVNI ODBOR  
predsednik:  Janez PORTIR
podpredsedniki:  Janez KOšIR
   Silvo MOŽEK
   Emil POZVEK
   
predsednik odbora LPE:  Vojko ROBNIK
predsednik odbora MSNZ:  Bojan KOPAČ
predsednik odbora za šport:  Robert RADKOVIČ
   
sekretar:  Franc šEšERKO
namestnika sekretarja:  Drago POSTRAšIJA
   Vesna VIČIČ
   
ČASTNO RAZSODIšČE  
   štefan FORJAN
   Stjepan ZAGORAC
   Zdenko CIZEJ
   Dušan VINTER
   Ismet DURATOVIĆ
   
NADZORNI ODBOR  
   Momčilo SLAVNIĆ
   Milan KANGLER
   Martin JAZBEC

Društvo Sever

Dodaj odgovor