0

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE VOJNIH VETERANOV

Vojni veterani, obveščamo
vas, da lahko, pod določenimi pogoji, na podlagi 75.
člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2016 in 2017 (ZIPRS 1617) ponovno uveljavljajo pravico do plačila
zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev,
zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja. Plačilo navedenih
zdravstvenih storitev v letu 2016 se zagotavlja le vojnemu veteranu,
ki je dopolnil
starost 55 let ali je pri njemu nastala trajna popolna
izguba delovne zmožnosti,
če:

prejema veteranski
dodatek ali izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka, ali

je prijavljen v evidenci
brezposelnih oseb po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ali


je uveljavil pravico do
poklicne, predčasne, starostne ali invalidske pokojnine v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(višina pokojnine ni pomembna!).

Opozarjamo, da se lahko
pravica do plačila dodatnega zdravstvenega varstva uveljavlja samo
na zahtevo stranke (veterana). Zakon že velja, uporabljati pa se
začne s 1. 1. 2016. Da bo pravica priznana s 1. 1. 2016, je potrebno
podati zahtevo že v tem mesecu,
sicer pa vam bo lahko priznana šele
1. v mesecu, ki bo sledil mesecu, ko boste podali zahtevo. V zahtevi
ne pozabiti napisati pri kateri zavarovalnici ste sedaj
zavarovani.

Upravičenci lahko zahtevo do dodatnega
zdravstvenega zavarovanja podajo neposredno na UE, kjer imajo svoje
bivališče, lahko pa izpolnjeno zahtevo posredujejo UE s priporočeno
pošto ali po internetu na portalu e-uprave
(https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=407).

Podrobnost lahko najdete v
prilogi navodilo Upravnim enotam in zdravstvenim zavarovalnicam v
zvezi z uveljavitvijo ZIPRS 1617 v 75. členu.

"doc" 7_Zahteva_vijnega_veterana_za_priznanje_pravice_do_zdravstvenega_varstva 

"pdf" dopis_ZV_VV  

Društvo Sever

Dodaj odgovor