ORGANI

ZBOR ČLANOV
Zbor članov je najvišji organ društva. Zbor članov sestavljajo člani društva.

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijske, operativne, administrativne in strokovno tehnične zadeve društva. Upravni odbor sestavljajo: predsednik, trije podpredsedniki, sekretar in njegova namestnika ter predsednika odborov.

ČASTNO RAZSODIŠČE
Častno razsodišče razpravlja o pobudah za uvedbo postopka zoper člane društva zaradi kršitev Statuta društva.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora, uresničevanje sklepov zbora članov, zakonitost poslovanja, uresničevanje programa dela društva, uresničevanje pravic članov in stalno nadzira finančno poslovanje društva.

ODBORI DRUŠTVA
Odbori društva so kot oblika dela organizirani po interesni dejavnosti. Ustanovi jih zbor članov na pobudo članov društva. Odbori niso pravne osebe in delujejo v skladu s statutom društva.
V okviru društva delujejo: Odbor Letalske policijske enote, Odbor Maneverske strukture narodne zaščite in Odbor za šport.

 

UPRAVNI ODBOR  
predsednik:  Janez PORTIR
podpredsedniki:  Emil POZVEK
   Momčilo SLAVNIĆ
   Franc ŠEŠERKO
predsednik odbora LPE:  Vojko ROBNIK
predsednik odbora MSNZ:  Dušan VINTER
predsednik odbora za šport:  Franc ROŽMAN
sekretar:  Silvo MOŽEK
namestnika sekretarja:  Mojca VUČKO
  Bojan KOPAČ
ČASTNO RAZSODIŠČE Drago POSTRAŠIJA
  Štefan FORJAN
  Milan KANGLER
  Dušan GORŠE
  Božo CVETIČ
   
NADZORNI ODBOR  
  Angel ČIBEJ
  Janez KOŠIR
  Branko ŠALAMUN